Langdurig zieke leerlingen

 
Langdurig (3 weken achter elkaar) zieke leerlingen

De school heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn vanwege lichamelijke of psychische klachten. Wij streven er als school naar om ook voor deze groep leerlingen een goede schoolcarrière mogelijk te maken.

Om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden, hebben wij als de school het ziekteverzuimbeleid volgens M@ZL in het schoolreglement opgenomen. M@ZL staat voor Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling. Bij langdurig of frequent ziekteverzuim volgens vastgestelde criteria, laat de school zich adviseren door de jeugdarts van de GGD Amsterdam. Dit gebeurt met zorg voor en in het belang van de leerling. Deze aanpak heeft in 2009 de Landelijke Innovatieprijs Jeugdgezondheidszorg van het RIVM gewonnen.

Bij het verzuimbeleid volgens M@ZL is er een samenwerkingsverband tussen drie partijen:

  • De school;
  • Een vaste jeugdarts van de GGD Amsterdam;
  • De leerplichtambtenaar van de gemeente.

De jeugdarts en de leerplichtambtenaar zijn beiden lid van het Zorg Advies Team van onze school.

Werkwijze

De school neemt de volgende tekst op in het schoolreglement: ‘In het geval van ziekte doet u als ouder een beroep op vrijstelling van het volgen van het lesprogramma voor uw kind. Bij frequent of langdurig ziekteverzuim laten wij ons als school adviseren door een jeugdarts. Dit gebeurt met zorg voor en in het belang van de leerling.’

De school

De school signaleert het ziekteverzuim aan de hand van vastgestelde criteria:

  • meer dan 10 schooldagen achter elkaar ziek
  • meer dan 3 ziekmeldingen gedurende de laatste 8 schoolweken  

De ouders van de leerlingen die aan bovenstaande criteria voldoen, ontvangen hierover schriftelijk bericht. De verzuimstatus van de leerling wordt hieraan toegevoegd. Hierna volgt op korte termijn een uitnodiging aan de ouder(s) om samen met hun kind naar de GGD Amsterdam te komen voor een verplicht consult bij de jeugdarts.

De jeugdarts

De jeugdarts heeft een beroepsgeheim, het gesprek tussen de leerling, de ouders en de jeugdarts is dus vertrouwelijk. De jeugdarts bespreekt de klachten en oorzaken van het ziekteverzuim. Daarna stelt hij/zij een advies op aan de school en doet een uitspraak over de consequenties van de ziekte of de klachten voor het volgen van het lesprogramma. In verband met het medische beroepsgeheim wordt inhoudelijke informatie alleen na toestemming van de ouder en/of de leerling teruggekoppeld aan de school.

De leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar is verantwoordelijk voor het handhaven van de leerplicht en het toezicht houden op schoolverzuim. Wanneer ouders een uitnodiging ontvangen voor een consult bij de jeugdarts, krijgt de leerplichtambtenaar hiervan een kopie. Daarnaast ontvangt hij/zij ook een kopie van het advies van de jeugdarts aan de school over de mogelijkheid van deelname aan het lesprogramma door de leerling. In het geval van ziekte doet u als ouder een beroep op vrijstelling van het volgen van het lesprogramma voor uw kind. Als ouders/leerling niet meewerken, kan de school het ‘geoorloofde’ ziekteverzuim omzetten in ‘(mogelijk) ongeoorloofd verzuim’ en de leerplichtambtenaar inschakelen.