Verzuimprotocol

 
Ouders kunnen de absenties van hun kinderen zelf  controleren in Magister.

Absentie

Als een leerling ziek is zijn ouder(s)/verzorger(s) verplicht dit te mailen naar: absentie@ggca.nl

Als dit niet mogelijk is kan het telefonisch tussen 08.45 uur en 10.00 uur op: 020-574 58 30. Is een leerling langer dan één dag ziek, dan moeten ouder(s)/verzorger(s) dit elke dag doorgeven op: absentie@ggca.nl

Indien een leerling een gedeelte van de dag moet verzuimen vanwege een afspraak met bv. tandarts, dokter, etc. dan haalt de leerling van te voren een absentieformulier bij de receptie (klik hier om dit formulier te downloaden) dat, ondertekend door ouder(s)/verzorger(s) weer ingeleverd moet worden bij de receptie. Wie de brief vergeet of niet kan overleggen, daarvan wordt de absentie als spijbelen beschouwd. Wij willen ouder(s)/verzorger(s) vragen afspraken zoveel mogelijk buiten de lestijden te plannen.

Verlofbriefjes kunnen volledig ingevuld afgeven worden bij de receptie.

Alle leerlingen die gedurende de schooldag ziek worden, moeten zich afmelden bij de verzuimcoördinator/receptie. Als die afwezig is melden de leerling zich af bij de teamleider. Er wordt ingeschat of een leerling naar huis mag gaan of niet. Alleen in een uiterst geval gaat een leerling naar huis. Voor leerlingen van klas 7 t/m klas 10 wordt hiervoor altijd telefonisch toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s). Er kan niet bij mentoren of vakleerkrachten worden afgemeld. 

Te laat komen

Te laat komen is een vorm van ongeoorloofd verzuim. Leerlingen die te laat komen melden zich bij de receptie. De verzuimcoördinator/receptionist schat in of het te laat komen gegrond is. (Verslapen is geen gegronde reden). Leerlingen die een gegronde reden hebben moeten een briefje van de ouders/verzorgers afgeven bij de receptie. Leerlingen die zonder reden te laat komen moeten zich de volgende dag om 8.00 uur melden. Komt een leerling vaak te laat dan zal de school een melding bij leerplicht maken.

Als je 3x te laat bent gekomen, neemt een medewerker van school contact op met je ouders.
Als je 6x te laat bent gekomen, bellen we je ouders en nodigen wij hen uit voor een gesprek met jou en de verzuimcoördinator op school.
Als je 9x te laat bent gekomen, meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar. Jij en je ouders/verzorgers krijgen dan te maken met de leerplicht.
Als je 12x te laat bent gekomen, zal de leerplichtambtenaar je uitnodigen voor een gesprek. Je moet dan met één van je ouder(s)/verzorger(s) naar leerplicht. Je kunt een taakstraf krijgen of een Proces Verbaal (in het laatste geval krijg je een strafblad).

Ongeoorloofd verzuim

Er is sprake van ongeoorloofd verzuim als een leerling absent is zonder melding van de ouder(s)/verzorger(s) (=spijbelen). Om spijbelen tegen te gaan, is het belangrijk dat de ouder(s)/verzorger(s) de school tijdig laten weten wanneer een leerling niet naar school gaat. Is een leerling regelmatig absent zonder melding, dan zal de school een melding bij leerplicht doen.  

Leerlingen die in een eindexamenklas zitten (10 VMBO-T en 12 Havo en VWO) verwijzen wij tevens naar artikel 8 (verzuim en te laat komen) van het examen-regelement, te vinden op onze website.

Extra verlof

Leerlingen kunnen bij de verzuimcoördinator/receptie een aanvraagformulier “buitengewoon verlof” ophalen. Ouder(s)/verzorger(s) vullen dit formulier in. De rector verleent op basis van de door de ouders/verzorgers ingevulde gegevens wel of geen verlof. Leerlingen die extra verlof toegekend hebben gekregen zijn zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemist werk.  De regels voor verlof buiten de schoolvakanties kunt u vinden op: www.amsterdam.nl/leerplicht.

Uitsturen

Als een leerling de les wordt uitgestuurd dan moet hij/zij zich melden bij de teamleider. Als de teamleider afwezig is, dan meldt de leerling zich bij de verzuimcoördinator. De betreffende docent zal net als de teamleider met de leerling in gesprek gaan. 

Schorsingen

Indien een leerling wordt geschorst, moet hij/zij wel op school aanwezig zijn. De leerling werkt dan aan strafwerk. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de gemiste lesstof. Ouders worden mondeling en schriftelijk door de schoolleiding op de hoogte gesteld van de schorsing. Indien een leerling voor de derde keer geschorst wordt (of voor een tweede keer voor een zelfde incident) wordt er samen met de ouder(s)/verzorger(s) gezocht naar een andere school. 

Ziekteverzuim

Als een leerling 3 keer of vaker is ziek gemeld in twee maanden of twee weken achter elkaar ziek is, volgt er een melding bij de schoolarts i.o.m. zorgcoördinator, teamleider en mentor. Dit is geen harde maatregel. Er wordt per leerling gekeken naar wat de oorzaak is.

Absentiecodes in Magister

Om Magister beter leesbaar te maken voor ouders/verzorgers verklaren wij hieronder onze absentiecodes:
AM= absent met melding
AZ= absent zonder melding
BV= buitengewoon verlof
DF= de fysiotherapeut
DH= de huisarts
DO= de orthodontist
DT= de tandarts

S= spijbelen geconstateerd
T= te laat
TM= te laat met melding
U= uitgestuurd
Z= ziek
ZH= ziek naar huis gegaan

Monitoren, delegeren en dossiervorming

De verzuimregistratie vindt plaats in magister. Hier worden ook eventuele extra opmerkingen en aantekeningen geregistreerd m.b.t. het verzuim.

De verzuimcoördinator volgt het verzuim van de leerlingen nauwgezet, samen met de mentor en de teamleiders en zal actie ondernemen volgens dit protocol.