Ouderbijdrage


Wij zijn verheugd dat elk jaar blijkt dat de ouders zich medeverantwoordelijk voelen voor het verwezenlijken van goed onderwijs voor hun kind en daarvoor een zelfbepaalde ouderbijdrage toezeggen en overmaken. De bekostiging van de personele en materiële kosten door het ministerie is gebaseerd op de kosten van een gemiddelde school en dekt niet de extra uitgaven voor het leerplan van ons vrijeschoolonderwijs. De ouderbijdrage, die u als ouder ieder jaar betaalt om ons mooie onderwijs mede mogelijk te maken, wordt besteed aan de zogenaamde identiteitsvakken en aan onderwijsinnovatie. Onder identiteitsvakken verstaan we onder andere euritmie, smeden, periodelessen, koor en de biografieweek. Ook wordt de ouderbijdrage gebruikt voor de aanschaf van duurzame materialen. In de tabel staan richtbedragen. De bijdrage is vrijwillig. Ouders dragen bij wat zij voor zichzelf kunnen verantwoorden.

De tabel heeft als uitgangspunt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten kunnen dragen. Als een ouder niet of in geringe mate in staat is een ouderbijdrage over te maken, is er voor de leerling geen enkele belemmering om deel te nemen aan alles wat door de ouderbijdragen mogelijk wordt gemaakt. In het najaar wordt in een MR/VMR verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beleid.

Naast bovengenoemde ouderbijdrage worden er nog specifieke vrijwillige bijdragen gevraagd voor extra curriculaire zaken (excursies, werkweken) die niet tot het reguliere onderwijs behoren. Voor die kosten geldt dat een leerling in principe alleen mee doet met deze activiteit als de bijdrage ook betaald is. Voor leerlingen die niet deelnemen aan een schoolactiviteit organiseren wij een alternatief programma op school.

Bijdrage werkweken

De kosten voor meeste werkweken bedragen rond de 250,-. De eindreis in klas 10 Vmbo-t en de kunstreis in klas 12 zijn echter duurder.

De school heeft de Stichting Derden Gelden Kunstreizen onder beheer. Op de bankrekening van deze stichting kunnen ouders sparen voor een werkweek, eindreis en/of kunstreis.